Przedszkole nr 62 Stumilowy Las, ul. Stabłowicka 97 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole62.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne: 
brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Galant,
sekretariat.p062@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71-798-68-05.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 62 Stumilowy Las we Wrocławiu mieszczące się przy ulicy Stabłowickiej 97 we Wrocławiu

Jest częściowo jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzi 1 wejście  główne od ul. Stabłowickiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na pierwsze piętro  nie ma windy ani platformy przy schodowej.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na wprost szatni dla dzieci.
Przed budynkiem znajduje się parking, ale brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W placówce nie ma pętli indukcyjnych .
 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dostępność tłumacza języka migowego
W placówce  nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Data publikacji strony: 2017-04-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-03